Selecteer een pagina

Privacybeleid

Privacybeleid van Juwelier Kok te Amersfoort

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Juwelier Kok bewaart van zijn klanten.

Indien u klant bent van Juwelier Kok, of om een andere reden persoonsgegevens aan Juwelier Kok verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Juwelier Kok
Voorheen Arnhemseweg 36
3817 CH Amersfoort
Telefoon: 06-22883015

De eigenaar is bereikbaar via :
Juwelier Kok heeft alleen nog maar een reparatieatelier.

2. Welke gegevens verwerkt Juwelier Kok en voor welk doel
2.1 In het kader van uw aangeboden reparatie worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) achternaam
b) adresgegevens
c) telefoonnummer en/of e-mailadres

2.2 Juwelier Kok verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden :
a) naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over de reparatie en voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie,
b) naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt NIET gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Juwelier Kok.
2.3 naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een half jaar na afronding van de reparatie gebruikt om de door Juwelier Kok gegeven garantie te kunnen opzoeken.

3. Bewaartermijnen
Juwelier Kok verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van een garantietermijn van de aangeboden reparatie. Na beëindiging van ons reparatieatelier worden alle persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Juwelier Kok passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Juwelier Kok gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerker. Met de bewerker hebben wij een bewerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de e-mail van Juwelier Kok kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Juwelier Kok zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met Juwelier Kok.
5.3 Indien u klachten hebt over de wijze waarop Juwelier Kok uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de eigenaar.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.